Studentf�reningen Campus Skellefte�
 
Studentföreningen

Campus Skellefteå
Bockholmsvägen 12
931 77 Skellefteå

Expeditionens Öppettider:
Se Studentföreningens Facebooksida för mer information

Länk:
Facebooksida

Vid felaktigheter på sidan var vänlig kontakta: styrelsen@studentforeningen.se

Utbildningsbevakning

Har du frågor eller problem relaterade till din utbildning?

Kontakta våran utbildningsbevakare via e-post ubs@studentforeningen.se eller via Telefon 072-192 09 72

Stadgar

Stadgar för Studentföreningen Campus Skellefteå
2018-04-11

§ 1 Firma
Föreningens firma är Studentföreningen Campus Skellefteå.

§ 2 Ändamål
Studentföreningen Campus Skellefteå är en partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden studentorganisation. Föreningens ändamål är att tillvarata och främja de ordinarie medlemmarnas intressen, vilka i huvudsak är att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningar och förutsättningar för studier vid Campus Skellefteå. Föreningen ska även verka för att främja kontakter mellan medlemmar, universitet, kommun och näringsliv.


§ 3 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Skellefteå.

§ 4 Definitioner
• Räkenskapsår, tillika verksamhetsår, är perioden 1:a juli till 30:e juni.
• Verksamhetsplan redovisas av styrelsen på höststämman och gäller fram till nästföljande vårstämma.
• Budget redovisas av styrelsen på höststämman och gäller fram till nästföljande vårstämma.
• Verksamhetsberättelse redovisas av styrelsen på vårstämman och redogör verksamheten som bedrivits sedan föregående höststämma.
• Ekonomisk berättelse redovisas av styrelsen på vårstämman och redogör ekonomiska förehavanden sedan föregående höststämma.
• Bokslut redovisas av styrelsen på höststämman, och är en ekonomisk sammanställning hela det senast avslutade verksamhetsåret (se räkenskapsår ovan), ej att förväxla med budget och ekonomisk berättelse.

§ 5 Organisation
Föreningsstämmorna är föreningens högsta beslutande organ, av vilka höststämman utgör årsmöte för föreningen. Styrelsen är under verksamhetsåret beslutande och verkställande organ för föreningen. Revisorerna är föreningens kontrollerande organ.

§ 6 Firmateckning
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av ordförande och kassör var för sig samt av styrelseledamot som bemyndigats till detta av styrelsemöte.

§ 7 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande förenings-/extra föreningsstämmor. Ändringen måste biträdas med minst två tredjedelar av avgivna röster vid varje tillfälle. För ändring av § 30 gäller särskilda regler, se § 30.

MEDLEMSKAP

§ 8 Ordinarie medlemskap
Den studentorganisation som har studenter som studerar eftergymnasiala utbildningar i Skellefteå har rätt att söka medlemskap för sig och sina medlemmar som studerar i Skellefteå. Enskilda personer som studerar på campus i Skellefteå, samt uppfyller minst ett av kriterier nedan, har rätt att söka medlemskap. Alla som söker måste vara över 18 år.

- Läser en eftergymnasial utbildning
- Komplettering av gymnasiekunskap
- Studieprojekt som varar mer än 5 månader

Medlemskap för en studentorganisation beviljas av Studentföreningen Campus Skellefteås styrelse med ¾ majoritet och löst medlemskap för en termin är giltigt en månad in i nästkommande termin. Om inte samarbetet upplöses, genom att eventuellt avtal missköts, att betalning uteblir eller att styrelsen beslutar med ¾ majoritet att studentorganisationen och dess medlemmar inte längre är medlem, kommer medlemskapet automatiskt att förnyas. Om medlemskap upplöses skall detta meddelas minst en månad innan nästkommande terminsstart. För medlemskap för enskilda personer räcker relativ majoritet och styrelsen kan även delegera godkännandet till valfri förtroendevald. Medlemskap i Studentföreningen Campus Skellefteå innebär inte automatiskt medlemskap i Studentföreningen Campus Skellefteås underorganisationer. För dessa gäller respektive organisations stadgar och/eller reglementen.

§ 9 Stödmedlemskap
Stödmedlemskap kan sökas av enskilda personer som har varit tidigare student, vilka omfattas av kriterierna från §8, från Campus Skellefteå. Stödmedlemskap kan även beviljas av styrelsen med enkel majoritet till enskilda personer som inte har rätt att få ordinarie medlemskap enligt §8. Alla som söker måste vara över 18 år.
Medlemskap beviljas av Studentföreningen Campus Skellefteås styrelse med
relativ majoritet. Styrelsen kan även delegera godkännandet till valfri
förtroendevald. Stödmedlemskap i Studentföreningen Campus Skellefteå
innebär inte automatiskt medlemskap i Studentföreningen Campus
Skellefteås underorganisationer. För dessa gäller respektive organisations
reglementen.
En stödmedlem har rätt att åtnjuta de tjänster och förmåner som
Studentföreningen Campus Skellefteå erbjuder stödmedlemmar.

§ 10 Underorganisationer
Underorganisationers reglementen, policys och ansvariga skall vara godkända av Studentföreningen Campus Skellefteå.

§ 11 Utträde ur Studentföreningen Campus Skellefteå
Utträde ur Studentföreningen Campus Skellefteå ansöks av den enskilda medlemmen/medlemsorganisationen. Eventuella satsade medel förblir i Studentföreningen Campus Skellefteås ägo, såvida inte styrelsen beviljar en begäran om utbetalning. Utträde beviljas av styrelsen.

§ 12 Medlemsavgift
Medlemsavgiften bestäms inför varje termin av Studentföreningen Campus Skellefteås föreningsstämmor för organisationer respektive enskilda medlemmar. Medlemsavgift för studentorganisation baseras på dess antal medlemmar i Skellefteå. Medlemsorganisation som inte erlagt medlemsavgift 2 månader efter terminsstart kan mista sitt medlemskap i Studentföreningen Campus Skellefteå.

§ 13 Rösträtt
Ordinarie Medlemmar, både via organisation och enskilt anslutna, se § 8 äger rösträtt vid föreningsstämma. Röstning får ej ske via ombud.

VÅRSTÄMMA OCH ÅRSMÖTE

§ 14 Vårstämma
Vårstämma, skall årligen hållas någon gång under perioden 1 mars till och med 15 maj. På vårstämman ska val av styrelse samt revisor för kommande verksamhetsår förrättas. Även styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse ska avhandlas vid vårstämman

§ 15 Höststämma (årsmöte)
Höststämma skall årligen hållas någon gång under perioden 1 oktober till och med 15 november. På höststämman skall styrelsens verksamhetsplan och budget fastställas. Dessutom ska eventuella fyllnadsval till styrelsen genomföras. Föregående räkenskapsårs bokslut med tillhörande revisionsberättelse redovisas. Beslut om givande av ansvarsfrihet åt föregående styrelse fattas.

§ 16 Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma hålles snarast under pågående termin om styrelsen så påfordrar eller om minst 1/5 av medlemmarna skriftligen anhåller därom.

§ 17 Kallelse
Kallelse till föreningsstämma ska ske senast två (2) veckor i förväg och upptaga fullständig föredragningslista. Kallelsen anslås via föreningens informationskanaler.

§ 18 Omröstning
Omröstning sker då så yrkas med slutna sedlar. Vid lika röstetal vid omröstning äger mötesordföranden utslagsröst.

§ 19 Årsmötets beslutsmässighet
I ärende som upptagits på föredragningslista beslutar mötena med relativ majoritet. Övriga ärenden ska bordläggas om någon så begär. För stadgeändring och upplösning föreligger särskilda regler, se § 7 resp. § 30.

§ 20 Valberedning
Valberedning bestående av minst två (2) personer utses på höststämman.

§ 21 Valbarhet
Valbarhet till styrelse har ordinarie medlem, som också under hela mandatperioden kommer att äga rätt till ordinarie medlemskap, se § 8.

§ 22 Rätt att kandidera
Person som är valbar enligt § 20 äger rätt att kandidera utanför valberedningens förslag.

STYRELSE

§ 23 Styrelsens sammansättning
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, vice kassör, informationsansvarig och sekreterare. Endast styrelsens ordinarie medlemmar har rösträtt. Styrelsen får adjungera medlemmar eller särskilt sakkunniga vid ett visst ärendes behandling med yttrande och förslagsrätt.

§ 24 Kallelse
Kallelse till styrelsemöte ska utgå senast 7 dagar innan mötet.

§ 25 Justering
För varje möte väljs två justerare. Efter justering ska protokollet anslås via Studentföreningen Campus Skellefteås informationskanaler.

§ 26 Styrelsens beslutsmässighet
Styrelsen är beslutsmässig då hälften av dess ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet där annat ej är stadgat. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, vid personval avgör dock lotten.

§ 27 Avgående styrelseledamot
Om styrelseledamot avgår under pågående mandatperiod, väljs efterträdaren av sittande styrelse. Posten ska ha varit utlyst under 10 dagar via Studentföreningen Campus Skellefteås informationskanaler innan ny styrelseledamot kan väljas. Fyllnadsval kan även göras vid höststämman. Avgår mer än halva styrelsen under mandatperioden, ska nyval och extra föreningsstämma hållas för att välja styrelsen i sin helhet.

§ 28 Avsättande av styrelseledamot
I det fall att styrelseledamot grovt missköter sina åtaganden kan sådan avsättas under sluten omröstning vid föreningsstämma. För ett sådant avsättande krävs ¾ majoritet.

REVISORER

§ 29 Revisorer
På vårstämman väljs en (1) revisor och en suppleant.

ÖVRIGT

§ 30 Upplösning av föreningen
För beslut om upplösning av föreningen fordras samstämmiga avgöranden med stöd av minst två tredjedelar av avgivna röster vid varje av två på varandra följande ordinarie föreningsstämmor. Detsamma gäller ändring av denna paragraf. Eventuella tillgångar ska fonderas av Skellefteå kommun för att återgå till föreningen vid eventuell reorganisation. Om så ej skett inom fem (5) år tillfaller de fonderade medlen Skellefteå kommun.

§ 31 Reorganisation av upplöst förening
Efter upplösning kan föreningen reorganiseras av en sammanslutning av personer som uppfyller kravet på ordinarie medlemskap.

§ 32 Uteslutning av medlem/stödmedlem
Styrelsen kan om synnerliga skäl föreligger, genom ¾ majoritet, utesluta samt upphäva uteslutning av medlem/stödmedlem.

Nyheter
Extra Insatt Höststämma

Den 13/12 kl 1700 på STOCK är det höststämma, vill du göra DIN röst hörd så kom förbi eller skriv en motion och skicka till styrelsen@studentforeningen.se

2017-12-07 09:27
Sommaruppehåll

Studentexeditionen har sommarstängt till och med den 28:e Augusti 2017.

Välkommen till VT 16!

2016-01-06 09:42
Vårstämma!

Den 23:e Maj klockan 17:00 på Stock kommer stämman äga rum.

2016-05-24 20:08
XtraXtra Insatt Höststämma!

9:e Maj är det extra extra insatt Höststämma på Stock!

2016-04-27 08:59
Studentrabatter

Nu är listan för studentrabatter uppdaterad.

2016-04-04 07:04
Månadsbrev

Månadsbrevet har blivit försenat, men bör finnas inom en snar framtid.

2016-02-16 08:30
Skellefteås Månadsbrev!

Från och med februari månad kommer, det skickas ut ett månadsbrev som ger information om vad som händer här på campus.

2016-01-06 09:42
SFCS Har blivit moderna!

Följ oss i Styrelsen på instagram genom att klicka här .